zoeken

Maatregelen

Samenwerking

Bij het voorkomen en bestrijden van MRSA-besmetting in een ziekenhuis zijn de ziekenhuishygiënist, de arts microbioloog, de medisch specialist, verplegend personeel en het management nauw betrokken. Aangezien dagelijkse grondige reiniging het risico verkleint op verspreiding van MRSA, kan Hago Zorg als schoonmaakbedrijf een belangrijke rol spelen bij zowel het voorkomen als het inperken en bestrijden van MRSA-besmetting. Samenwerking is het credo voor een gedegen aanpak van MRSA.

Schoonmaken: van preventie tot grote schoonmaak

Hago Zorg is gespecialiseerd in het voorkomen, inperken en bestrijden van MRSA-besmetting. Daarvoor hanteren we duidelijk gestructureerde werkprogramma’s. Wat in ieder geval dagelijks moet gebeuren, is het reinigen van de contactvlakken en het grondig verwijderen van stof. Daarmee wordt het transport van MRSA langs die weg geblokkeerd. In het kader van preventie kijken we samen met de klant naar mogelijk kritische punten, zoals het inventaris en de inrichting van de verschillende ruimtes. Vervolgens beoordelen we via de MRSA-meetlat of er risico’s te onderscheiden zijn. Helaas sluit gedegen reiniging niet alle risico’s op MRSA-besmetting uit. Immers door contact-overdracht kan de verspreiding ook plaatsvinden.

Mocht er onverhoopt toch een MRSA-besmetting ontstaan of is er een verdachte ruimte te onderkennen, dan ondernemen we onmiddellijk actie om erger te voorkomen. Dat doen we volgens een van te voren – met verantwoordelijke personen uit de instelling –  opgesteld plan van aanpak dat we regelmatig updaten. Hiermee wordt onnodig tijdverlies op het moment van een calamiteit voorkomen. Bovendien desinfecteren we (op uw aanvraag) de met MRSA besmette ruimten en de daarin aanwezige voorwerpen. Een en ander in nauw overleg met de ziekenhuishygiënist conform het van te voren besproken protocol.

Fortron: specialistische aanpak MRSA

Bij een epidemische verheffing kan het specialistische bedrijf Fortron (zusterbedrijf van Hago Zorg) zorgen voor een totale verwijdering van een MRSA-besmetting. Deze aan de hand van een zorgvuldige reiniging en desinfectie van de hele afdeling of een gedeelte van de afdeling. Uiteraard in nauw overleg met de gebouwverantwoordelijke. Fortron geeft advies op maat en samen met de klant wordt de juiste aanpak bepaald.

Alpheios: nieuwe desinfectiemethode

Doordat het aantal besmettingen en sluitingen van afdelingen toeneemt, is de discussie over het gebruik van desinfectie-middelen weer nieuw leven in geblazen. Deze discussie richt zich voornamelijk op het gebruik van chloorpreparaten en quaternaire ammoniumverbindingen. Enerzijds wordt gekeken naar de effectiviteit van de producten; anderzijds naar de belasting voor milieu en mens. Vanuit de gezondheidszorg, en dan met name vanuit ziekenhuishygiënisten, wordt de roep om een ander desinfectiemiddel dan chloor steeds luider.

Wat mag wel en wat mag niet
Desinfecteren mag uitsluitend plaatsvinden met middelen die daarvoor door de wet zijn toegelaten. Deze wet (de biociderichtlijn) is in alle landen die vallen onder de Europese wetgeving actief. Toegelaten middelen zijn te herkennen aan een toelatingsnummer dat gevolgd wordt door de letter van het land waar de toelating voor geldt. Bijvoorbeeld 13162N of 5910B.

Producten die geen toelatingsnummer hebben mogen dan ook niet gebruikt worden voor desinfectie doeleinden. Een uitzondering hierop vormen producten met een CE toelating. Deze middelen zijn toegelaten als medisch hulpmiddel waarmee desinfectie kan worden uitgevoerd. Een van de restricties is echter dat het product alleen voor medische hulpmiddelen als scharen, messen, tangen e.d. gebruikt mag worden. Het desinfecteren van vloeren en wanden met dergelijke middelen is dus niet toegestaan.

Nieuwe, geavanceerde desinfectiemethode in strijd tegen MRSA en andere micro-organismen
In de strijd tegen ziekenhuisbacteriën heeft Alpheios in september 2008 een nieuwe, effectieve desinfectiemethode gelanceerd. Uitgangspunt van deze geavanceerde desinfec-tiemethode is het vernevelen van waterstofperoxide. Hiermee kunnen besmette ziekenhuisafdelingen en verpleegafdelingen in enkele uren MRSA-vrij gemaakt worden. “De methode is betrouwbaar en snel. Dit levert zorginstellingen enorme kostenbesparingen op”, aldus Drs. R.H.W. van Wersch, algemeen directeur van Alpheios International.

De methode op basis van verneveling is in Nederland door het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) toegelaten voor toepassing binnen de gezondheids-zorg. “Voor de gezondheidszorg is dit een positieve ontwikkeling”, zegt Dr. H.A. Bijlmer, arts-microbioloog, Bronovo.“MRSA kan een groot probleem zijn voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Naast menselijk leed veroorzaakt deze bacterie ook materiële en grote financiële schade. Een besmetting wordt vaak overgedragen door patiënten of medewerkers die in een besmette omgeving zijn geweest. Voor je het weet is ‘alles’ besmet. Een voordeel van deze methode is dat de afdeling niet gesloten hoeft te worden terwijl deze wordt gedesinfecteerd.”

Volgens de traditionele bestrijdingsmethoden moet vaak een hele afdeling worden gesloten of een verpleegafdeling worden ontruimd. Nu kan in paar uur tijd een ruimte worden vrijgemaakt van MRSA, Noro en andere micro-organismen. Daarna is de ruimte direct gebruiksklaar. En de bedden, meubels en andere spullen kunnen gewoon blijven staan. Ook de gordijnen kunnen blijven hangen.

De methode is door Alpheios ontwikkeld in samenwerking met internationaal gerenommeerde wetenschappers en onderzoeksinstituten. De methode bestaat uit een aantal onderdelen. Specifiek zijn het desinfectiemiddel (Alpha-Bac 12F) en de manier van verspreiden: de verneveling (Alpha D3-fogging®). Van Wersch: “We bekleden een unieke positie als het gaat om deze vernevelingsmethode. Zo zijn we de eerste gevalideerde aanbieder voor de Nederlandse markt. We voldoen aan alle wet- en regelgeving op dit gebied. De vernevelmethode mag alleen door gecertificeerde operators worden uitgevoerd. Wij doen dit zelf of we bieden hiertoe opleidingen aan.”